Договір про надання послуг доступу до мережі Internet/green.net.ua.

ДОГОВІР № ________
про надання послуг доступу до мережі Internet/ green.net.ua

м. Київ “____” _________________ 2021р.

Приватне підприємство «Грін.нет», іменоване надалі «Провайдер», в особі Директора Гринюка Дмитра Петровича,  що діє на підставі Статуту з одного боку, та_______________________________________________________________________________________,  іменований надалі «Абонент» з іншого боку,  паспорт ___________________________виданий ______________________________________, разом іменовані в подальшому «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1 Провайдер здійснює Підключення Абонента до мережі “Internet/green.net” (п. 2.1) та надає Абоненту Послугу відповідно до умов даного Договору.
1.2 Послуга включає в себе:
- доступ до ресурсів і сервісів мережі “green.net” з можливістю користування ресурсами та сервісами мережі;
- електронну пошту;
- персональний доступ до балансових і статистичних показників використання Послуги.
1.3 Абонент оплачує надану Послугу Провайдеру відповідно до умов даного Договору.

2. Порядок та строки надання послуг
2.1 В десятиденний термін з моменту заявки  від Абонента та оплати вартості Підключення,  Провайдер здійснює Підключення Абонента до мережі “Internet/green.net” та надає Послугу на термін дії Договору за адресою: поштовий  індекс ____________ м. Київ, вул.___________________________________________  буд.______________ під._________ пов.__________ кв.________________.
Здійснюючи Підключення Провайдер:
- організовує канал передачі даних та підключає обладнання Абонента до мережі інтернет;
- надає Абоненту 1 порт в обладнанні Провайдера;
- реєструє мережевий адаптер Абонента в базі даних Провайдера;
-узгоджує з Абонентом Тарифний план (сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту Послуги і порядок тарифікації наданих йому додаткових послуг), на який Абонент підписується.
(http://green.net.ua/plans/)
2.2 За бажанням Абонента та за умови наявності у Провайдера технічних можливостей Провайдер встановлює додаткове мережеве обладнання, здійснює додаткові послуги по підключенню додаткового обладнання в приміщенні Абонента.
2.3 Провайдер не встановлює програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання Абонента та не несе відповідальності за його справність.
2.4 Для однозначної ідентифікації обладнання Абонента в мережі “Internet/Green.net” Провайдер призначає Абоненту особистий логін та пароль. Логін та пароль мають бути зазначені при першому підключенні нового мережевого обладнання Абонента до мережі “Internet/green.net”. Після введення паролю нове обладнання Абонента буде однозначно ідентифіковане в базі даних Провайдера як таке, що належить Абоненту. Будь-яка кількість Послуги, що буде передана в мережі “Internet//green.net ” з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Провайдером як така, що спожита Абонентом.
2.5 Провайдер надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про Послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти.
2.6 Початком надання Послуги Провайдером, та моментом, з якого Абонент отримує Послугу вважається момент підписання Акту про підключення Абонента до мережі “Internet/green.net”.
2.7 Термін надання Послуги, що зазначена в п.1.1 цього Договору – 24 години на добу/7днів на тиждень протягом дії Договору.
2.8 Протягом строку дії Договору Абонент має право відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, про що повідомить Провайдера відповідним письмовим повідомленням.

3. Порядок розрахунків
3.1 Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуги та Підключення за тарифами, які встановлюються Провайдером.
(http://green.net.ua/plans/). Сторони також погодились, що Провайдер залишає за собою право змінювати встановлені тарифи.
3.2 Оплата за Підключення здійснюється в порядку 100% попередньої оплати шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Провайдера, вказаний в реквізитах Сторін.
3.3 Якщо Абоненту потрібні додаткові послуги, вартість яких не передбачена встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент оплати, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість.
3.4 Сторони дійшли згоди, що для визначення та обліку обсягів наданих послуг (які впливають на вартість послуги за даний період) будуть використовуватись показники технічних засобів Провайдера (білінгова система Провайдера  https://stat.green.net.ua/).
3.5. Після Підключення Провайдер відкриває Абоненту персональну сторінку та персональний рахунок в білінговій системі Провайдера, на якому ведеться кількісний і вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, а також облік платежів Абонента.
3.6. Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності грошових коштів на персональному рахунку Абонента, якщо інше не обумовлене окремими угодами. Абонент може отримувати доступ до Послуги не тільки за наявності коштів, скориставшись послугою кредитування. Розмір кредиту складає 50 %  щомісячної вартості Тарифного плану, яким користується Абонент.
3.7. Тарифний план Абонент може змінити тільки один раз на місяць і лише за наявності коштів на персональному рахунку, не менше 50 %  вартості нового тарифного плану. Підтвердження зміни Тарифного плану надсилається Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною в п. 2.1. договору.
3.8. Усі платежі від Абонентів приймаються тільки в гривнях. Платежі, що надійшли, Провайдер вносить на персональний рахунок Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами. Абонент здійснює оплату Послуг за цим Договором шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.
3.9. Оплата за Послуги, в т.ч. додаткові послуги, матеріали і обладнання здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді.
3.10. Перша оплата за Послугу здійснюється авансовим платежем у розмірі вартості Тарифного плану.
3.11. За необхідності Абонент може сформувати квитанцію на оплату самостійно,  використовуючи персональну сторінку в білінговій системі Провайдера (https://stat.green.net.ua/), або звернувшись до Провайдера (тел. 227-22-52).
3.12.    Припинення надання послуг або відмовлення від надання послуг за Договором не звільняє Абонента від сплати заборгованості.
3.13. Щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (минулий місяць) Провайдер формує звіт про стан персонального рахунку Абонента (надані послуги та продані товари) на  суму для оплати наданої Послуги за минулий місяць, та надсилає такий звіт та квитанцію на оплату Послуг за електронною поштовою адресою, вказаною в реквізитах Абонента (п. 2.1.).
3.14. Якщо в строк до 10 числа місяця, за який повинна бути внесена плата, Абонент в силу будь-яких причин не отримав звіт від Провайдера, Абонент зобов’язаний вжити всіх заходів для його отримання та проведення оплати. Неотримання Абонентом  (несвоєчасне його отримання) такого звіту не є підставою для несплати чи затримки сплати послуг Провайдера.
3.15. При внесенні плати за користування послугами Провайдера Абонент зобов’язаний вказувати в платіжних документах номер договору та своє прізвище. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після отримання Провайдером виписки з банку про надходження такої  плати на розрахунковий рахунок Провайдера.
3.16. Абонент зобов’язується сплатити вартість підключення  протягом двох банківських днів з моменту підписання Договору.

4. Права та обов’язки сторін
4.1 Провайдер зобов’язується надавати зазначені умовами даного Договору Послуги згідно з термінами та порядком зазначеними даним Договором.
4.2 Провайдер має право за власної ініціативи змінювати тарифи надання послуг. Про такі зміни Абонент повідомляється електронним листом, (за адресою, вказаною в п.2.1) за 10 (десять) днів до дня введення в дію нових тарифів.
4.3 Провайдер має право висилати на електронну адресу Абонента, вказану в п. 2.1 новини компанії, повідомлення тощо. При цьому такі листи не будуть вважатися інформацією, що не замовлялась.
4.4 Провайдер залишає за собою право переривати надання Послуги для планового обслуговування обладнання, в тому числі в робочі дні. Провайдер зобов’язаний повідомити Абонента за 12 годин про плановане обслуговування з зазначенням періоду часу на таке обслуговування. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні Послуги. Планове обслуговування може проводитись не частіше 2 раз і не довше 12 годин на місяць.
4.5 У випадку, якщо перерва в наданні послуги виникла внаслідок дії обставин, передбачених пп. 7.1., 7.2. даного Договору, Провайдер має право не повідомляти попередньо Абонента про проведення ремонтних робіт, а усуває несправності самостійно.
4.6 Абонент не має права втручатися в роботу встановленого Провайдером обладнання та будь-яким чином намагатися усунути недоліки в роботі обладнання.
4.7 Провайдер має право призупинити чи припинити надання Послуги у випадках, передбачених цим Договором (розділ 6).
4.8 Абонент має право вимагати виконання усіх зазначених даним Договором термінів та порядку надання Послуг.
4.9 Абонент не має права без письмової згоди Провайдера перепродавати, надавати безкоштовно Послугу третім особам, а також зобов’язаний використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного в п.2.1, як адреса підключення Абонента до мережі “Internet//green.net”.
4.10 Будь-які дії Абонента, пов’язані з комерційним використанням послуги  green.net не повинні протирічити українському законодавству.
4.11 Абонент зобов’язується своєчасно сплачувати надані Послуги доступу до мережі “Internet//green.net ” згідно розділу 2 даного Договору.
4.12 Абонент письмово протягом десяти календарних днів повідомляє Провайдера про будь-які зміни у своїх реквізитах, зазначених у розділі 10.
4.13 Абонент зобов’язується виконувати всі правила використання “Послуги”, а саме:
- Забороняється обмежувати доступ інших користувачів або перешкоджати іншим користувачам використовувати “Послугу” і мережу “Internet//green.net” взагалі (в тому числі посилати інформацію, яка містить рекламу, без згоди на те адресата, а також у непередбачені для реклами електронні видання і конференції).
- Забороняється посилати за допомогою “Послуги” будь-яку інформацію, розповсюдження якої суперечить українському чи міжнародному праву; публікувати або передавати будь-які дані або інформацію, які містять віруси чи інші шкідливі компоненти, а також матеріали, які можуть зашкодити моральному або фізичному становищу користувачів мережі Інтернет; публікувати, передавати, відтворювати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних або інших цілях інформацію, програмне забезпечення або іншу інформацію, отриману за допомогою “Послуги” (як-то захищену авторськими правами чи ні) без дозволу постачальника даної інформації.
- Під час споживання Послуги Абонент повинен дотримуватися “Правил користування мережею “Internet//green.net”, які розміщені за електронною адресою: http://www.green.net.ua/rules.htm.

5. Відповідальність сторін
5.1 За невиконання або неналежне виконання умов даного договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2 У разі виникнення перерв в наданні послуги з вини Провайдера, за винятком випадків, передбачених пп. 7.1., 7.2. Провайдер сплачує Абоненту пеню в розмірі облікової ставки НБУ від місячної вартості послуг пропорційно за кожен день перерви.
5.3 Виплата пені відбувається лише за письмовою заявкою Абонента і у випадку, якщо звернення Абонента про усунення недоліків в роботі зареєстроване в службі підтримки користувачів.
5.4 Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням Послуги. При цьому Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі “Internet/green.net”. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу або “Internet/green.net” взагалі.
5.5 Провайдер не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, деякі з яких носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію, і не контролює їх.
5.6 Абонент несе повну відповідальність за збереження свого пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.
5.7 Провайдер не несе ніякої відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.
5.8 Провайдер не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі  збитки, пов’язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, якщо доведе, що такі збитки виникли з вини Абонента, або в результаті дії обставин, передбачених пп. 7.1., 7.2. даного Договору.

6. Порядок призупинення та припинення надання послуг
6.1 Надання Послуги призупиняється у випадках:
6.1.1. Порушення Абонентом розмірів, порядку або строків оплати, що встановлені для обраного Абонентом тарифного плану.
6.1.2. За письмовою заявою Абонента на термін не менше ніж 10 діб (наприклад, для перебування у відпустці), та не більше 60 діб протягом одного року. Всі такі зміни не мають зворотної дії. При цьому на цей термін абонентська плата не нараховується.
6.2 Відновлення надання Послуги здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня після закінчення дії причини призупинення (п. 6.1.1.), крім випадків припинення надання Послуги.
6.3 Якщо протягом 14 календарних днів з моменту призупинення надання послуг (зг. п. 6.2.1) Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право припинити надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується.
6.4 Провайдер також має право припинити надання “Послуги” Абоненту без компенсації зазнаних Абонентом витрат, пов’язаних з використанням “Послуги” в разі:
- відмови Абонента від “Послуги” у порядку, встановленому в п.2.8. даного Договору;
- закінчення строку дії Договору;
- порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні “Послуги”, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет або порушують “Правила користування мережею Інтернет”;
- порушення Абонентом пп. 4.9, 4.11, 4.13 даного Договору.
6.5 У випадку припинення надання “Послуги” Абоненту кошти, що залишились після остаточного розрахунку з Провайдером, передаються Абоненту тільки в безготівковому порядку.
6.6 Провайдер має право відмовити в подальшій можливості поновити використання “Послуги” Абонентом в разі виявлення випадків порушення пп. 4.9, 4.13. При цьому визначення рівня порушення визначається Провайдером виключно з його суб’єктивної точки зору.
6.7 Повторна активація здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня після закінчення дії причини припинення надання Послуги (п. 6.3).

7. Обставини непереборної сили та інші обставини, що виключають відповідальність сторін
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, прийняття актів державних органів та інших незалежних від Сторін обставин, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором, як то призупинення надання послуги внаслідок перерв в подачі електроенергії до будинку, пошкодження кабелів Провайдера гризунами тощо.
7.2 Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють надзвичайні і непереборні сили (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська  демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), дію яких неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу Провайдера або силами фізичної особи і які є обставинами, що звільняють Провайдера або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.
7.3 У випадку виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін, Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.
7.4 У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.7.3 Договору, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.
7.5 Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

8. Порядок набуття чинності та припинення дії договору
8.1 Даний Договір набуває чинності з дня підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року. Договір продовжує свою дію на наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна з сторін не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення дії Договору не повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим листом або кур’єром) про своє бажання припинити дію Договору.
8.2 Абонент має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить Провайдера письмово (п.2.11) (рекомендованим листом або кур’єром). В цьому випадку Договір припинить свою дію, після закінчення тридцятиденного строку з дня отримання Провайдером зазначеного повідомлення.
8.3 Сторони дійшли згоди, що Договір припинить свою дію у випадку припинення надання послуг в порядку, встановленому п.6.7.
8.4 Якщо протягом 30 календарних днів з моменту припинення надання послуг (зг. п. 6.3) Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право в односторонньому порядку розірвати Договір.

9. Інші умови
9.1 Абонент не переуступає, не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права і обов’язку по даному Договору, крім випадків, передбачених дійсним законодавством.
9.2 Інформація, що міститься в даному Договорі, являється конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
9.3 Договір укладений українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.
9.4 Всі документи (акти, заявки, повідомлення тощо), які будуть складені та підписані в порядку, встановленому цим Договором, є невід’ємною частиною Договору.
9.5 Зміни, та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових письмових угод, які підписуються Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
9.6 Листування між Сторонами за даним Договором проводиться шляхом надсилання повідомлень на електронні адреси Абонента та Провайдера, поштою та за допомогою кур’єрської доставки.
9.7 Припинення дії Договору або призупинення/припинення надання “Послуги” не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором, що виникли до моменту припинення дії Договору або призупинення /припинення надання “Послуги”.

Директор ПП «Грін.нет»

__________________________________                    ________________________________________
Гринюк Дмитро Петрович

Комментирование отключено.